V600专业世界杯国足赛程
分类: 世界杯国足赛程  发布时间: 2013-08-16 11:57 
V+Z麦克风前置放大器,全对称平衡的零噪声电流型放大器,极低的失真和具有充足的空间余量和很宽的增益范围;强大的SOLO功能,精准的电平显示系统,对整体音乐信号的强度和走向,易于进行控制和分析;调试的音乐性和纯正的均衡器,创造个性和良好的音乐性;每一通道都具备完全相同的信号走向流程和PCB布局,采用顶级的、误差极小的原器件,严格的品质控制,使每个通道的声音表现,都是一致的,一个信号,无论输送到哪个通道,所表现出来的效果,都是一致;冗余备份电源供应系统,互为备份的双电源,为现场演出提供最大限度的保护,即使任何一个出现问题,都可以无噪声连接,保证世界杯国足赛程不间断地工作。

Maximum input fevel :                    Mic                  +34dBu (Inc pad)
                                                      CH Line          +34dBu
                                                      Other Line      +20dBu
Maximum output levl:                     XLR                 +26dBu
                                                      Jack                +20dBu
Meters:                                          3 colour LED,quasi peak response
Sensitivity:                                     0VU=+4dBu at XLR output
Master meter:                               12 segment,-30 to +16dB
Channel meter:                            4 segment -12,0,+6,+16dB (5dB before clip)
Frequency response :                 +/- 0.5dB,20Hz-50KHz
Mic CMRR at 1kHz:                      >80dB typical
THD+n at +14dBu at 1kHz:          Mic to mix out <0.003%
Crosstalk(@1KHz):                      Fader shutoff              >90dB
                                                    Mute shutoff               >90dB
                                                    Inter channel              >90dB
Noise,rms 22Hz to 22kHz:            Mic input E.I.N -128dBu
                                                    Residual output noise         <-96dBu(-100dB S/N)
                                                    LR mix noise 24 routed       <-86dBu(-90dB S/N)
                                                    Group mix noise 16 routed  <-86dBu(-90dB S/N)
                                                   Aux mix noise 16 routed        <-86dBu S/N
Channel HPF:                            12dB/oct below 100Hz
Mono EQ :                                  HF     Shelving      +/-15dB,12kHz
                                                  HM     Peak/dip      +/-15dB,500Hz to 15kHz,Q=1.8
                                                  LM     Peak/dip      +/-15dB,35Hz to 1kHz,Q=1.8
                                                  LF     Shelving       +/-15dB,80Hz
Stereo EQ :                               HF     Shelving       +/-15dB,12kHz
                                                  HM    Peak/dip       +/-15dB,2.5kHz,Q=1.8
                                                  LM     Peak/dip      +/-15dB,250Hz,Q=1.8
                                                  LF     Shelving       +/-15dB,80Hz